THỜI KHÓA BIỂU LỚP NGẮN HẠN THÁNG 5-2017

Tháng Năm 14, 2017, 4:07 sáng, 57 lượt xem

TT Lớp Tên Modul Thứ 2 ngày 1/5 Thứ 3 ngày 2/5 Thứ 4 ngày 3/5 Thứ 5 ngày 4/5 […]

TT Lớp Tên Modul Thứ 2
ngày 1/5
Thứ 3
ngày 2/5
Thứ 4
ngày 3/5
Thứ 5
ngày 4/5
Thứ 6
ngày 5/5
Thứ 7
ngày 6/5
Chủ nhật
ngày 7/5
1 CB1 Bếp nguội (nộm+salat) Tối Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
2 BH1 Nghiệp vụ bán hàng Tối Tối Sáng
Chiều
Sáng
3 TM1 Tạo mẫu tóc Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
4 TM2 Tạo mẫu tóc Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
TT Lớp Tên Modul Thứ 2
ngày 8/5
Thứ 3
ngày 9/5
Thứ 4
ngày 10/5
Thứ 5
ngày 11/5
Thứ 6
ngày 12/5
Thứ 7
ngày 13/5
Chủ nhật
ngày 14/5
1 CB1 Bếp nguội (nộm+salat) Tối Tối Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
2 BH1 Nghiệp vụ bán hàng Tối Tối Tối Sáng
Chiều
Sáng
3 TM1 Tạo mẫu tóc Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
4 TM2 Tạo mẫu tóc Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
TT Lớp Tên Modul Thứ 2
ngày 15/5
Thứ 3
ngày 16/5
Thứ 4
ngày 17/5
Thứ 5
ngày 18/5
Thứ 6
ngày 19/5
Thứ 7
ngày 20/5
Chủ nhật
ngày 21/5
1 CB1 Bếp nóng ( Á) Tối Tối Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
2 BH1 Nghiệp vụ bán hàng Tối Tối Tối Sáng
Chiều
Sáng
3 TM1 Tạo mẫu tóc Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Massage mặt chuyên nghiệp Sáng
Chiều
4 TM2 Tạo mẫu tóc Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
TT Lớp Tên Modul Thứ 2
ngày 22/5
Thứ 3
ngày 23/5
Thứ 4
ngày 24/5
Thứ 5
ngày 25/5
Thứ 6
ngày 26/5
Thứ 7
ngày 27/5
Chủ nhật
ngày 28/5
1 CB1 Bếp nóng ( Á) Tối Tối Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
2 BH1 Nghiệp vụ bán hàng Tối Tối Tối Sáng
Chiều
Sáng
3 TM1 Tạo mẫu tóc Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Massage mặt chuyên nghiệp
4 TM2 Tạo mẫu tóc Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều

BTL Plan